Tedarikçiler dünyasında yerinizi alın! 0 Aktif İhale

SABANCI DİJİTAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.

PAZARLAMA FAALİYETLERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun/KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Küçük Çamlıca Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:56, Üsküdar, İstanbul” adresinde yer alan Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (“SabancıDx/Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; ürünlerimize ilişkin gerçekleştirdiğimiz tanıtım, pazarlama ve reklama ilişkin çalışmalarla birlikte diğer ticari faaliyetlerin yönetilmesi ve kurgulanması amacıyla toplanmaktadır. Çağrı yoluyla temin edilen ses kayıtlarınız, müşteri memnuniyetinin sağlanması, anket yapılması, talebinizin karşılanması, özelleştirilmiş tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi amacıyla, çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi için işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz müşteri memnuniyeti anketi sisteminde yer alan ses kayıt cihazları, dijital formlar ile işlenmektedir. Bu veri işleme faaliyeti 6698 sayılı kanuna ve tüketici mevzuatına uygun olarak müşteri anketi yapılabilmesi için gerçekleştirilmektedir.

3. Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ile çağrı merkezinin faaliyetinin sürdürülebilmesi için paylaşabilecektir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kişisel Verilerinizin, şirketimiz tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesi halinde, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu maddede belirtilen taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre, www.sabancidx.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak “sabancidijital.kvk@sabancidijital.hs03.kep.tr” adresine veya Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş’ne hitaben “Küçük Çamlıca Mahallesi,Kısıklı Caddesi, No:56, Üsküdar, İstanbul” adresine aynı formla yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler alınabilecektir.

Bize Ulaşın
İhale Takip Bülteni
Kapat
Pratis Uyarı
Pratis Uyarı